RTR701 Laboratoriju praktikums elektronikā

RTU ETF Elektronikas pamatu katedra piedāvā brīvās izvēles studiju priekšmetu RTR701 "Laboratoriju praktikums elektronikā". Kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas studentiem. Elektronikas un telekomunikāciju studentiem kā obligātais izvēles kurss 2.kursā, citu fakultāšu studentiem, kā brīvas izvēles priekšmets

Anotācija

Priekšmets iepazīstina studentus ar elektronisko ierīču elementiem un to pamatslēgumiem. Materiāla apguve balstīta uz reālās ierīces vai tās daļas prototipa konstruēšanu: tiek saslēgti elementi, izmantojot modernu montāžas plati. Priekšmeta pamatā ir dažādu slēgumu apguve, izmantojot konkrētus piemērus, piemēram, pastiprinātājs mikrofona pieslēgšanai skaļrunim - izveido strādājošu sistēmu: mikrofons–pastiprinātājs–skaļrunis. Paredzētās tēmas: rezistīvo elementu virknes un paralēlā slēguma kopīgas pretestības aprēķins; RC ķēdītes pielietošana laika aiztures formēšanai; tranzistors slēdža režīmā, ieskats tranzistorurezistoru loģikā; operāciju pastiprinātājs; uz operāciju pastiprinātāja balstīts komparators, uz komparatoriem balstīts ACP; tranzistors aktīvajā režīmā – darba punkta iestādīšana, RC pastiprinātāji; analogā komunikācija, izmantojot gaismas diodi; impulsa platuma modulācija; mikrokontroliera MSP430 programmēšana - pogas, gaismas diodes ieslēgšana, pārtraukumu koncepcija, elektroniskā pulksteņa veidošana. Tēmu apjoms un secība var tikt mainīta atkarībā no grupas sastāva un studentu intereses.

Mērķis:

Dot iespēju iemācīties veidot elektronisko shēmu slēgumus, attīstīt iemaņas pētīt to darbību, radīt vēlmi izprast un konstruēt dažādas elektroniskās ierīces. Pēc šī priekšmeta apgūšanas students:
  • iegūst prasmes veidot elektronisko shēmu slēgumus pēc dotās principiālās, vai vienkāršotās blokshēmas.
  • iegūst eksperimentālā darba iemaņas patstāvīgam izpētes darbam.
  • spēj lasīt elektroniskās shēmas.
  • saprot apskatīto slēgumu darbības principus.
  • spēj sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar eksperimentālo darbu.

Kas ir paredzēts?

Fotogrāfijas no laboratorijas darbiem

Palīgmateriāli

Priekšmetu Mācībspēki